IZVOD IZ PRAVILNIKA O ODRŽAVANJU I IZBORU
VATROGASNIH APARATA

ROKOVI ODRŽAVANJA VATROGASNIH APARATA

  • Redovni pregled svaka 3 mjeseca - vrši korisnik vatrogasnog aparata
  • Periodični pregled svakih 12 mjeseci - vrši stručna osoba ovlaštenog poduzeća
  • Kontrolno ispitivanje svakih 5 godina - vrši stručna osoba ovlaštenog poduzeća
  • Nakon svake upotrebe vatrogasni aparat obavezno servisirati u ovlaštenom poduzeću

IZBOR KOLIČINE I VRSTE VATROGASNIH APARATA ZA ZAŠTITU OBJEKATA

7.1. Potreban broj, vrstu i veličinu vatrogasnih aparata treba odrediti u skladu sa klasom požara koji može nastati na objektu i proračunom požarnog opterećenja objekta.
7.2. U
objektu se moraju postavljati vatrogasni aparati i u slučaju kad imaju ugrađenu stabilnu instalaciju za gašenje požara i hidrantsku mrežu.
7.3. Broj potrebnih jediničnih vatrogasnih aparata s obzirom na požarno opterećenje i površinu objekta (tablica 1).
7.4. Jedinični aparati iz tablice 1 su: prah 9 kg, halon 6kg, pjena 9 litara, voda 9 litara, i u posebnim uvjetima CO2 5kg.
7.5. U objektima visokog požarnog opterećenja na svakih 500 m2 broju aparata iz tablice 1 treba dodati po jedan prijevozni aparat na prah 50 kg ili halon 25 kg ili zračnu pjenu 50 kg.
7.6. Poduzeća i druge pravne osobe koje su po odredbama Zakona o zaštiti od požara dužne donijeti "Plan zaštite od požara", izbor vatrogasnih aparata obavljaju na temelju procjene ugroženosti i tog normativnog akta.
7.7. Vatrogasni aparati se moraju postaviti na uočljivim i lako dostupnim mjestima, u blizini mogućeg izbijanja požara (prijenosni na visini ne većoj od 1,5 metara).

tablica 1
Površina
objekta (m2)
do
POŽARNO OPTEREĆENJE
nisko
do 1 GJ/m2
nisko
do 2 GJ/m2
nisko
preko 3 GJ/m2
50
2
2
2
100
2
2
3
150
2
3
3
200
3
3
4
300
3
3
5
400
3
4
6
500
3
4
7
750
4
6
9
1000
5
7
12 
2000
6
9
17
3000
7
12 
22 
4000
10
17 
32
5000
12 
22
42
6000
15
27
52 
7000
17
32 
62
8000
20
37 
72
9000
22
42
82 
10000
27
52 
101

IZBOR VRSTE I MINIMALNE KOLIČINE VATROGASNIH APARATA ZA ZAŠTITU MOTORNIH VOZILA KOJA OBAVLJAJU JAVNI PRIJEVOZ

8.1. Minimalni broj potrebnih vatrogasnih aparata za zaštitu motornih vozila koja obavljaju javni prijevoz određen je u tablici 2.
8.2. Broj, vrsta i veličina vatrogasnih aparata za zaštitu kod prijevoza opasnih tvari određuje se prema propisima o prijevozu tih tvari.
8.3. Aparate na vozila treba ugraditi s nosačima za vozila, tako da budu dostupni i zaštićeni od atmosferilija.

tablica 2
VRSTA VOZILA
VRSTA I VELIČINA APARATA
BROJ KOMADA
osobni automobil, kombi vozila
prah ABC-2kg ili halon 2kg
1
autobusi javnog grad. saobraćaja, kamioni do 2,5 tone
prah ABC - 3kg
1
međugradski autobusi i kamioni do 10 t nosivosti
prah ABC-6kg
1
kamioni s prikolicom i tegljači
prah ABC-6kg
2
   
Design by Doriva